Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő megnevezése

Bánfi Zsolt Sándor egyéni vállalkozó
Székhely: 9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 92.
Postacím: 9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 92.
Telefon: +36 70 309 7888
E-mail cím: info@tobbpaciens.hu

Impresszum

2. Az adatvédelmi tisztviselő

Bánfi Zsolt Sándor

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja Bánfi Zsolt Sándor egyéni vállalkozó és az ügyfél közötti online és telefonos kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás egyszerűsítése.

A név, telefonszám és az e-mail cím a bejelentés,vagy időpontfoglalás céljából regisztráló ügyfeleknek az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges, továbbá Bánfi Zsolt Sándor egyéni vállalkozó és az ügyfél közötti kapcsolattartás célját szolgálja.

Jogalapja

Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet1(a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint,az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

Ön bármikor választhatja a Bánfi Zsolt Sándor egyéni vállalkozóval történő írásbeli, vagy elérhetőségei útján való kapcsolattartást.

4. Az online és telefonos kapcsolattartáshoz kapcsolódó adatkezelés
Személyes adat és az adatkezelés célja

családi-és utónév: az Ön neve az Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges

e-mail cím: az e-mail cím Bánfi Zsolt Sándor egyéni vállalkozó és az Ön közötti kapcsolattartáshoz és az időpont egyeztetéséhez szükséges

telefonszám: amennyiben Bánfi Zsolt Sándor egyéni vállalkozó részéről felmerült okok miatt mégsem lenne megfelelő az időpont a Bánfi Zsolt Sándor egyéni vállalkozó számára, akkor ezt telefonon keresztül jelezi Önnek

Jogalapja

Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet1(a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint,az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

Ön bármikor választhatja a Bánfi Zsolt Sándor egyéni vállalkozóvel történő írásbeli, vagy elérhetőségei útján való kapcsolattartást.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy, ha névtelenül szeretne kapcsolatba lépni, akkor más módon vegye fel a kapcsolatot Bánfi Zsolt Sándor egyéni vállalkozóval (például az Ön kilétével semmilyen módon összefüggésbe nem hozható e-mail címről, névtelenül, az info@tobbpaciens.hu.hu címre írt elektronikus levéllel).

5. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintettbocsátotta a Bánfi Zsolt Sándor e.v. rendelkezésére

Bánfi Zsolt Sándor e.v. nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

6. A személyes adatok tárolásának ideje

Bánfi Zsolt Sándor e.v. személyes adatokat 2 évig őrzi meg és a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info@tobbpaciens.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

7. Azérintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1 A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Bánfi Zsolt Sándor egyéni vállalkozótól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

  • Bánfi Zsolt Sándor e.v.-milyen személyes adatait;-milyen jogalapon;-milyen adatkezelési cél miatt;-mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
  • Bánfi Zsolt Sándor e.v. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
  • milyen forrásból származnak a személyes adatai;

Bánfi Zsolt Sándor e.v. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Bánfi Zsolt Sándor e.v. köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Hatóság módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Hatóság a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

7.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését Bánfi Zsolt Sándor e.v. korlátozza (az adatkezeléskorlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben-vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben Bánfi Zsolt Sándor e.v. arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);-az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;-az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy-az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

7.4. A tiltakozáshoz való jog

A 3 . és 4. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint Bánfi Zsolt Sándor e.v. a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozóadatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Bánfi Zsolt Sándor e.v-nak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A 3. és 4..pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban –figyelemmel annak jogalapjára –az érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga.

7. 5. A törléshez való jog

A tájékoztató 3. és 4. pontjában található adatkezelési célok kapcsán –figyelemmel annak jogalapjára –az érintett jogosult arra, hogy kérésére Bánfi Zsolt Sándor e.v. indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

7. 6. Az adathordozhatósághoz való jog

3. és 4. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban –figyelemmel annak jogalapjára –az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa Bánfi Zsolt Sándor e.v. rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná Bánfi Zsolt Sándor e.v. az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban. A 3.3. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében az érintettet –figyelemmel annak jogalapjára –nem illeti meg az adathordozhatósághoz való jog.

8. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy Bánfi Zsolt Sándor e.v. a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor-panaszt nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy-lehetőségevan adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve Bánfi Zsolt Sándor e.v. székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-keresooldalon. Bánfi Zsolt Sándor e.v. székhelye szerint a perre a Soproni Járásbíróság (Győri Törvényszék) rendelkezik illetékességgel.

9. Sütik és céljaik

9.1. Munkamenet sütik

Ezek a sütik biztosítják weblapunk működését, ezért alkalmazásuk szükséges ahhoz, hogy Ön böngészhesse weboldalunkat. Ezen sütik az aktuális munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről.

9.2. Látogatás elemző sütik

A látogatáselemző sütik feladata, hogy anonimizált weboldal felhasználási statisztikákat
gyűjtsenek, és ezáltal hozzájáruljanak ahhoz, hogy weboldalunkat az oda látogatók
elvárásainak megfelelően alakítsuk ki. Nyilvántartjuk a honlapunkra látogatók számát, a megtekintett oldalak számát, a látogatók honlapunkon kifejtett tevékenységét (pl.: mely oldalakra és fejlécekre kattintottak a legtöbben), illetve, hogy milyen gyakran látogatnak vissza weboldalunkra. Ez segít megérteni a látogatók viselkedését, és javítani weboldalunk használhatóságát. A felhasználók interaktivitását Google Analytics és Smartlook sütik segítségével mérjük.

A Google Analytics sütikkel kapcsolatban itt olvashat. https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

A Smartlook rendszer által használt sütikről itt tájékozódhat. https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy

9.3. Nyomon követési és hirdetési sütik

Ezek a sütik teszik lehetővé, hogy jobban megismerjük az Ön érdeklődési körét (azáltal,
hogy feltérképezzük böngésző tevékenységét honlapunkon) és így személyre szóló
hirdetési tartalmakat tudunk megjeleníteni az Ön számára, amelyek érdeklődésére
tarthatnak számot. Az ilyen típusú sütik használatához az Ön előzetes hozzájárulása szükséges. A honlapunkhoz való hozzáférést nem befolyásolja, ha esetleg úgy dönt, hogy Ön ezen sütik használatához nem járul hozzá. A harmadik fél által küldött sütik (Google AdWords, Facebook) ugyanezen célt szolgálják.
Ezen sütik révén a harmadik fél statisztikákat készít, és személyre szabott ajánlatokat jelenít meg, amikor Ön más weboldalakra látogat. Az ilyen típusú sütik használatakor a harmadik fél adatvédelmi szabályzata az irányadó.

A Google hirdetési sütikkel kapcsolatban további információkat itt talál: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu Amennyiben
a személyre szabott Google reklámokkal kapcsolatban beállításait módosítani
szeretné, kérjük, kövesse a Google Ads Preferences Manager oldalon található
utasításokat.

A Facebook reklám sütikről további információkat itt talál. https://www.facebook.com/policies/cookies/
Harmadik fél weblapjának hirdetési helyén találkozhat a honlapunkra irányító reklámokkal.

AZ ÖN VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEI A SÜTIKRE NÉZVE

Önnek bármikor lehetősége van blokkolni a sütiket a böngészője beállításai között. Ezen
felül – a böngésző típusától függően – beállíthatja kizárólag meghatározott típusú, illetve
meghatározott forrásból származó sütik letiltását is, továbbá lehetősége van rá, hogy
minden alkalommal értesítést kapjon róla, ha egy új sütit akarnak elhelyezni számítógépén, így eldöntheti, hogy ezt elfogadja, vagy elutasítja. Amennyiben részletesebben kíván informálódni arról, hogy böngészője milyen választási lehetőségeket kínál, kattintson a “Beállítások” menüpontra vagy böngészője más elnevezésű hasonló menüpontjára.

Például: Microsoft Internet Explorerben

A böngésző típusától függően aktiválhatja a privát böngészési módot is, vagy kiválaszthatja a “Ne kövessenek” beállítást is.

Ebben az esetben előfordulhat, hogy a weblap nyilvánosan elérhető részei lassabban működnek.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a számítógépét több felhasználó is használja, illetve Ön többféle böngészőt is használ, előfordulhat, hogy a sütikre vonatkozó egyes beállításai nem maradnak meg tartósan; vagy azért, mert épp eltérő böngészőt használ, vagy pedig azért, mert egy másik felhasználó megváltoztatta az Ön beállításait. Ezeket a tényezőkre nincs ráhatásunk, így nem tudjuk garantálni beállításai állandóságát.

Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy a sütik letiltása nem akadályozza meg azt, hogy a
számítógépén az Ön által látogatott webes felületeken hirdetések jelenjenek meg. A tiltás
csupán az Ön – internetes tevékenysége alapján feltételezett – érdeklődési körének
megfelelő hirdetések megjelenítését gátolja.

Amennyiben Ön különböző eszközöket használ weblapunk elérésére (pl.: okostelefon,
tablet, számítógép, stb.), valamennyi eszközön szükséges elvégeznie adatvédelmi
preferenciáinak beállítását.

A Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség (EDAA) által létrehozott honlapon
(Youronlinechoices) további információkra tehet szert a sütik valamennyi típusáról, nem
csupán azokról, melyeket honlapunk használ.

Call Now Button